Jak skutecznie wnieść wadium?

Dodano: 14.09.2018

Zarówno piśmiennictwo, jak i w orzecznictwo nie są jednolite w zakresie stanowiska dotyczącego skuteczności wniesienia przez konsorcjum gwarancji wadialnej, w której treści nie wymieniono wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, lecz jedynie lidera konsorcjum.

Zgodnie z pierwszym stanowiskiem niewymienienie w treści gwarancji wszystkich konsorcjantów jako wykonawcy nie powoduje wadliwości tego dokumentu i nie stanowi przesłanki do odrzucenia oferty wykonawcy.

Przeczytaj też o stanowisku Sądu Najwyższego w sprawie zatrzymania wadium za nieuzupełnienie dokumentów.

Wykonawcy działający w ramach konsorcjum ubiegającego się o udzielenie zamówienia nie działają w postępowaniu samodzielnie. Wykonawcy, składając wspólną ofertę, ponoszą łącznie odpowiedzialność przed zamawiającym za skutki prawne czynności, a także zaniechań bezpośrednio związanych ze złożeniem oferty, a także udziałem w postępowaniu. Wobec tego, w razie działań lub zaniechań konsorcjanta, który nie jest bezpośrednio objęty gwarancją ubezpieczeniową, w dalszym ciągu odpowiedzialność ponosić będą obaj wykonawcy. Stanowi to odpowiednie zabezpieczenie interesów zamawiającego, który w każdym wypadku będzie mógł skorzystać z przedstawionej gwarancji, a także żądać wypłaty kwoty wadium (wyrok KIO, sygn. akt KIO 1795/16).

W innym orzeczeniu KIO wskazała, iż „Brak jest podstaw do przyjęcia, iż gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium wystawiona na zlecenie jednego z podmiotów tworzących konsorcjum nie zabezpiecza w całości roszczeń zamawiającego związanych z naruszeniem obowiązków przez wykonawcę (w tym przypadku – konsorcjum). W razie wezwania pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do przedłożenia oświadczeń, dokumentów, informacji czy zawarcia umowy obowiązek ten obciąża wszystkich uczestników konsorcjum, a wobec tego niewykonanie tych obowiązków przez któregokolwiek uczestnika, zwłaszcza lidera konsorcjum, oznacza niewykonanie tych obowiązków przez wszystkich uczestników konsorcjum, co otwiera drogę do zatrzymania przez zamawiającego wadium niezależnie od tego, kto w gwarancji wadialnej został wymieniony jako wykonawca (wyrok KIO, sygn. akt KIO 466/16).

W wyroku KIO 808/16 Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że skoro zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie nakazał szczególnego zachowania w przypadku wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, gwarancja ubezpieczeniowa nie musi być wystawiona na wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że: „Takie szczególne traktowanie wnoszenia wadium dopuszczone zostało w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 14 października 2015 r., sygn. akt XXIII Ga 1313/15”. Zamawiający mógł wskazać w siwz, że w przypadku wnoszenia wadium w postaci gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych w treści gwarancji powinny znajdować się wszystkie podmioty działające wspólnie, co w przypadku podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia związanych umową konsorcjum oznaczałoby konieczność wymienienia ich wszystkich. W specyfikacji nie znalazły się szczególne uwarunkowania, dlatego zamawiający powinien zbadać w ramach zaistnienia podstawy do wykluczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zgodnie z tymi samymi regułami, jak i wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenia zamówienia.

Niemniej jednak analiza orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje, iż w części wyroków prezentuje zgoła odmienne stanowisko, w którym uznaje, że dla zabezpieczenia interesu zamawiającego w treści gwarancji powinni być wskazani wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (pro. wyroki o sygn. akt KIO 1222/17; KIO 1224/17).

___
Paulina Sawicka – ekspert PortalZP.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *