Jak przeprowadzić komercjalizację nowoczesnej technologii?

Dodano: 21.02.2019

Młodzi naukowcy, autorzy innowacyjnych rozwiązań i wynalazcy, którzy chcą wprowadzić innowacyjną technologię do działalności komercyjnej stoją przed wyborem ścieżki komercjalizacji, którą mogą lub powinni zastosować, żeby wprowadzić własny wynalazek do użytkowania i czerpać z niego wymierne korzyści.

Istnieje kilka rozwiązań dających możliwość wprowadzenia technologii do obrotu gospodarczego. Potencjalnie najłatwiejszym, ale też najmniej efektywnym jest sprzedaż własności intelektualnych. Zarówno naukowcy jak i przedsiębiorcy niechętnie korzystają z tej formy komercjalizacji. Dla Wynalazców, oznacza ona bezpowrotną utratę kontroli i możliwości rozwoju technologii. Dla przedsiębiorcy relatywnie ryzykowny wydatek.

Niechęć do ponoszenia często znaczącego jednorazowego nakładu finansowego przez przedsiębiorców i ryzyka związane z zakupem nowej (niesprawdzonej na rynku) technologii przez firmy oraz trudności związane z oszacowaniem wartości nieskomercjalizowanej technologii, sprawiają, że zainteresowanie skupia się na umowach licencyjnych jako bardziej korzystnej i mniej ryzykownej dla obu stron formie komercjalizacji. Umowa licencyjna przewiduje zazwyczaj przeniesienie prawa do korzystania z technologii w określonym zakresie, w ustalonym czasie za umówione z góry wynagrodzenie, czyli tzw. opłatę licencyjną. Opłata licencyjna najczęściej przyjmuje postać ustalonej stawki procentowej liczonej od przychodów ze sprzedaży lub zysków operacyjnych wygenerowanych z działalności realizowanej z zastosowaniem technologii. Rzadziej spotyka się stawki licencyjne ustalone wartościowo, np. stałą opłatę miesięczną lub kwotę liczoną od każdej wyprodukowanej sztuki produktu.

Umowa licencyjna jest korzystnym i chętnie wybieranym przez jednostki naukowe i badawczo rozwojowe sposobem komercjalizacji nowych technologii. Podmioty te nie koncentrują się na pojedynczym rozwiązaniu, lecz na ciągłym rozwoju kolejnych wynalazków. Nie mają często także doświadczenia w prowadzeniu realnego przedsiębiorstwa i środków do jego finansowania. Jeżeli wytworzona technologia jest na tyle interesująca lub rewolucyjna, aby korzystne było stworzenie na jej podstawie działalności gospodarczej, muszą wchodzić w alianse z inwestorami i przedsiębiorcami.

Inaczej do komercjalizacji podchodzą młodzi wynalazcy lub doświadczeni w biznesie eksperci. Wytworzenie innowacyjnej technologii jest dla nich szansą na rozpoczęcie lub rozwój konkurencyjnego na rynku biznesu. Jeżeli nie dysponują oni kapitałem i niezbędnym zapleczem, nawiązują współpracę z inwestorami lub aniołami biznesu, korzystają z dotacji i różnego rodzaju programów akceleracyjnych które umożliwiają budowę przedsiębiorstwa na podstawie stworzonej technologii.

Komercjalizacja nie powinna się odbyć bez profesjonalnej wyceny technologii. Wycena technologii nieskomercjalizowanej jest jednak bardzo trudna i niesie za sobą wiele ryzyk i ograniczeń, dlatego warto powierzyć jej wykonanie wyspecjalizowanej firmie. Nie tylko oszacowanie ceny sprzedaży, ale właściwa wycena udziałów w spółce (aportu w postaci technologii) będącej wspólnym przedsięwzięciem właściciela technologii i inwestora pozwoli ograniczyć ryzyko obu stron transakcji.

Paweł Goźliński

FinancialCraft Analytics Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *